Denna policy förklarar hur Maxi Laser behandlar personuppgifter och vilka rättigheter du som konsument har, i enlighet med EU:s dataskyddsförordning 2016/679 (GDPR). Maxi Laser är ansvarig för all behandling av personuppgifter inom verksamheten.

Vilka personuppgifter behandlas

Maxi Laser behandlar personuppgifter som du direkt eller indirekt förmedlar när du är i kontakt med oss, ingår kund- eller leverantörsförhållande eller besöker vår webbplats. Uppgifter kan även fås från myndigheter och nummerupplysningstjänster. Största delen av personuppgifter som behandlas av Maxi Laser är person- och kontaktinformation såsom namn, adress, e-post och telefonnummer. Andra uppgifter som kan behandlas är agerande med Maxi Laser på sociala medier och webbplatsen samt uppgifter i samband med rekrytering och/eller anställning. IP-adress, enhetsinformation, plattform, språkinställning, geografisk och demografisk positionering kan också behandlas. Uppgifter om hur webbplatsen används samlas in genom cookies, se vår cookiepolicy för mera information.

Vad används personuppgifterna till

Maxi Laser behandlar personuppgifter för att upprätthålla kund- och leverantörsförhållanden, sköta kontakt till exempel vid förfrågningar, samt följa lagstiftning. Uppgifter kan även behandlas i marknadsförings-, försäljnings- och statistiksyfte, bland annat för granskning och utveckling av verksamheten.

Personuppgifter som behandlas av Maxi Laser följer något eller några av ovanstående syften. Behandlingen ska även ha rättslig grund, t.ex samtycke eller avtal med den berörda. Endast personuppgifter som behövs för ett syfte behandlas.

Vem delas personuppgifterna med

Maxi Laser kan dela personuppgifter med utvalda tredje parter under kontrollerade former så att uppgifterna hanteras säkert. Dessa tredje parter kan vara leverantörer eller myndigheter som delges uppgifter för att upprätthålla Maxi Lasers verksamhet eller på grund av lagliga skyldigheter. Uppgifter säljs inte och delas inte heller utan grund.

Var behandlas personuppgifterna

Maxi Laser behandlar endast personuppgifter inom EU/EES.

Hur länge sparas personuppgifterna

Maxi Laser sparar endast personuppgifter så länge som de behövs för att uppfylla våra åtaganden mot dig och så länge som uppgifterna behöver sparas enligt lagringstider och andra lagstadgade syften, såsom bokföring.

Hur skyddas personuppgifterna

Maxi Laser skyddar personuppgifter genom lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder. Till exempel begränsas åtkomst genom inloggning så att endast behöriga har tillgång till uppgifterna och vid behov används kryptering. Personuppgifterna lagras i ett säkert operativsystem med virus/malwareskyddsprogram bakom brandvägg. Skyddsnivån motsvaras av uppgifternas känslighet och behandlingens risk. 

Rättigheter

I enlighet med dataskyddsförordningen har du rätt att få tillgång till personuppgifter som Maxi Laser behandlar om dig och möjlighet att rätta till dessa uppgifter om de är felaktiga. Du har även rätt att begära att bli raderad ur våra system om uppgifterna inte längre behövs i det syfte de blev insamlade. I vissa fall kan lagstiftning kräva att uppgifter finns kvar, till exempel i bokförings eller skattesyfte, då kan uppgifterna begränsas så att de endast är tillgängliga för dessa ändamål. Om uppgifter behandlas med ditt samtycke som grund, har du rätt att återkalla samtycket. Om du anser att behandlingen av dina personuppgifter strider mot lagen, har du rätt att lämna klagomål till behörig tillsynsmyndighet. Se kontakt nedan för ärenden gällande vår behandling av dina personuppgifter.

Kontakt

Frågor angående Maxi Lasers personuppgiftsbehandling riktas till:

Registeransvarige
Maxi Laser Ab Oy (2630550-7) 

Tel. 050 342 1105
E-post:

Postadress och besöksadress:
Fabriksvägen 5,
64200 Närpes
Finland

 

Dataskyddspolicyn uppdaterades 17.08.2018